Baltic International Bank nosaka Ilgtspējīgas attīstības mērķus atbilstoši ANO Vides programmas finanšu iniciatīvai

Attīstot Bankas stratēģiju un virzoties uz kopējo mērķi – kļūt par stipru un ilgtspējīgu investīciju Banku, kas savas darbības balsta starptautiski aprobētajā ESG (Environmental. Social. Governance) pieejā, Baltic International Bank ir noteikusi Ilgtspējīgas attīstības mērķus atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vides programmas finanšu iniciatīvai (UNEP FI – United Nations Environment Programme Finance Initiative) un apņēmusies īstenot šos mērķus Bankas darbībā un procesos. Apvienoto Nāciju Organizācija līdz 2030. gadam ir apstiprinājusi kopumā 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus. Banka savā darbībā koncentrēsies uz septiņiem no tiem.

ANO Vides programmas finanšu iniciatīva nosaka sešus banku atbildīgas darbības principus. Pirmais ir regulējums, kas paredz Bankai saskaņot savu biznesa stratēģiju ar indivīdu vajadzībām un sabiedrības mērķiem atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG), Parīzes klimata līgumam, nacionāliem un reģionāliem normatīviem. Otrs atbildīgas darbības princips ir saistīts ar ietekmi, pastāvīgi palielinot pozitīvo ietekmi un samazinot negatīvo ietekmi uz sabiedrību un vidi. Trešais atbildīgas darbības princips ir klienti, jo Banka apņemas strādāt atbildīgi ar saviem klientiem un partneriem, lai iedrošinātu viņus īstenot ilgtspējīgas pieejas praksi un mudinātu veikt ekonomiskās aktivitātes, kas rada labklājību esošajām un nākamajām paaudzēm. Pārējie trīs mērķi ir saistīti ar ietekmes pusēm un nosaka atbildīgu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un to iesaisti sabiedrības mērķu sasniegšanā; pārvaldību un mērķu noteikšanu, īstenojot atbildīgu Bankas prakses kultūru un efektīvu pārvaldību; visbeidzot sestais mērķis ir saistīts ar caurredzamību un atbildību, Bankai apņemoties būt caurredzamai un atbildīgai par savu ietekmi un ieguldījumu visos procesos un sabiedrības mērķu sasniegšanā.

“Banku sektoram ir nozīmīga loma ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Tas var rādīt priekšzīmi citiem, virzīt sabiedrību uz ilgtspējīgu ekonomiku, piemēram, veicinot investīcijas videi draudzīgos un ilgtspējīgos projektos. Baltic International Bank savus ikdienas procesus un aktivitātes balsta ESG (Environmental. Social. Governance) pieejā, kas aptver visas Bankas darbības jomas, ļaujot gūt panākumus ilgtspējīgā un sociāli atbildīgā veidā, tāpēc likumsakarīga ir mūsu vēlme noteikt un īstenot Ilgtspējīgas attīstības mērķus atbilstoši ANO Vides programmas finanšu iniciatīvai, kas ir visaptveroša iniciatīva, kura darbojas gan mikro, gan makro līmenī, jo aptver plašu jomu spektru, sākot no rūpēm par darbiniekiem līdz pat atbildīgam patēriņam, rūpēm par klimatu, nabadzības un nevienlīdzības izskaušanai visos līmeņos,” uzsver Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kurus Baltic International Bank ieviesīs savā darbībā, organiski iekļaujas mūsu esošajās ilgtspējas aktivitātēs, lieliski papildina un bagātina tās, jo lepojamies, ka esam pirmā vietējā kapitāla banka Latvijā, kas šogad saņēmusi augstāko – platīna, Ilgtspējas indeksa novērtējumu mūsu valstī,” papildina Viktors Bolbats.

“Ikviens no Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir aktuāls arī Latvijai, un mūsu valsts ir apņēmusies sekmēt to īstenošanu, veicinot labklājību, iekļaujošu sabiedrību un ilgtspēju. Skaidrs, ka šis ir izdarāms tikai kopīgiem spēkiem, un uzņēmumu iesaistei ir ļoti būtiska loma. Baltic International Bank ir viens no pirmajiem pašmāju uzņēmumiem, kas no plašā Ilgtspējīgas attīstības mērķu loka ir izvēlējies un apņēmies īstenot sev aktuālākos mērķus, pielāgojot tos savām interesēm, vajadzībām un iespējām. Paredzam, ka jau drīz vietējo uzņēmumu interese ievērojami pieaugs, un arvien jauni uzņēmumi, apzinoties plašāku ietekmi uz ekonomiku, sabiedrību un vidi, savus ilgtspējas plānus saskaņos ar globālajiem mērķiem,” uzsver Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane.

Jau kopš dibināšanas Bankai ir bijis svarīgi nodrošināt veselīgu dzīvesveidu un veicināt labklājību visos vecumos, tāpēc “Laba veselība un labklājība” ir pirmais Ilgtspējīgas attīstības mērķis, uz kuru Banka koncentrējas savā darbībā. Banka rūpējas par darbiniekiem, veidojot bērnus un ģimenes atbalstošu kultūru darba vidē, turklāt kā atbildīgs darba devējs nodrošina motivējošus darba apstākļus, darba un brīvā laika sabalansēšanu, kā arī organizē īpašus pasākumus savu darbinieku ģimenēm un bērniem. Rūpēs par sabiedrību Banka rīko Donoru dienu, kā arī sniedz daudzveidīgu atbalstu kultūras un literatūras projektiem, piemēram, atbalstot unikālas grāmatas “Dzimtas ģerboņi mūsdienu Latvijā” izdošanu.

Atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības mērķim, kas paredz “Nabadzības un trūkuma izskaušanu” visās izpausmēs un līmeņos, Banka iesaistās dažādos sabiedriskos pasākumos – ikgadēji atbalsta internātpamatskolas, kur labdarības akcijas ietvaros Bankas darbinieki kopīgi sarūpē apavus, apģērbu, spēles un sporta inventāru un citas bērniem noderīgas lietas, ziedo datortehniku Latvijas skolām, piedalās dažādās ziedojumu vākšanas iniciatīvās, lai sniegtu atbalstu trūkumā nonākušiem bērniem un ģimenēm.

Sociāli nozīmīgs ir arī Baltic International Bank atbalsts Svētās Ģimenes mājai, kas ir daudzfunkcionāls ģimenes atbalsta centrs, kurš ļauj ģimenēm ar bērniem, pieaugušajiem, senioriem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām saņemt garīgu, sociālu, psiholoģisku un izglītojošu atbalstu, integrējot kristīgās vērtības sabiedrībā. Kā arī dienas aprūpes centram “Terēzes māja”, kur tiek sniegti sociālie pakalpojumi bērniem ar invaliditāti, kuri dzīvo Rīgā.

Banka iestājas par pieejamas, uzticamas, ilgtspējīgas un modernas enerģijas nodrošināšanu visiem atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības mērķim “Pieejama un tīra enerģija”, kura ietvaros Banka piedāvā un atbalsta alternatīvo investīciju ESG projektus, piemēram, šobrīd aktuālu investīciju projektu vēja enerģijas jomā.

Saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības mērķi “Pienācīgs darbs un ekonomiska izaugsme” Banka sekmē noturīgu un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, pilnīgu nodarbinātību un labu darbu visiem, rūpējoties par darbiniekiem un atbildīgi maksājot visus nodokļus un algas. To apliecina arī “Ģimenei draudzīgi” apbalvojums, ko Banka saņēmusi jau trešo gadu pēc kārtas, ko piešķir Latvijas Republikas Labklājības ministrija un kura viens no kritērijiem ir rūpes par darbinieku vajadzībām un ērtībām.

Inovācijas, kas ir arī Ilgtspējīgas attīstības mērķa “Industrija, inovācijas un infrastruktūra” pamatā, caurvij Baltic International Bank darbību visos procesos. Banka ne tikai atbalsta jaunuzņēmumus, īpaši finanšu tehnoloģiju jomās, un ievieš inovatīvus risinājumus, piemēram, “Open Banking” jeb atvērtās bankas sadarbības platformu “Sandbox”, bet arī strādā pie infrastruktūras uzlabošanas, īstenojot ambiciozu, liela mēroga projektu Kalēju Kvartālā, kur Banka veic vissenākās Rīgas apbūves atjaunošanu, kopumā ieguldot aptuveni 12 miljonus eiro.

Atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības mērķim “Atbildīgs patēriņš un ražošana” Banka sekmē ilgtspējīgu patēriņu un resursu izmantošanu. Piemēram, Banka 2018. gadā samazinājusi ūdens patēriņu par 9,9% salīdzinājumā ar 2017. gadu, tāpat Bankā tiek šķiroti atkritumi, no kuriem pārstrādā gandrīz pusi (42%). Kopš 2016. gada Banka sāka monitorēt elektrības patēriņu un izvirzīja sev mērķi to samazināt, 2017. gadā samazinot par 5%. Tika optimizēts apgaismojums, daļa spuldžu nomainītas ar LED spuldzēm. Tāpat Banka iepērk no atjaunojamiem resursiem iegūtu elektroenerģiju. Arī siltuma patēriņš samazinās, pateicoties rūpīgi veiktai iekārtu pieregulēšanai atbilstoši darbinieku vajadzībām, kā arī izslēdzot nevajadzīgo patēriņu. Regulāri tiek veikti arī darbiniekus izglītojoši pasākumi vides jautājumos.

Enerģijas patēriņa apjoms būtiski ietekmē radīto CO2 izmešu apjomu un to ietekmi uz klimatu. Banka par 5% samazinājusi CO2 izmešus (2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu) saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi “Rūpēs par klimatu”, kura ietvaros Banka arī atbalsta ilgtspējīgus projektus ar paliekošu devumu sabiedrībai.

Par ANO Vides programmas finanšu iniciatīvu (UNEP FI)

ANO Vides programma ir vadošā starptautiskā vides institūcija, kas nosaka vides jautājumu dienaskārtību visā pasaulē, veicina saskaņotu vides un ilgtspējas procesu ieviešanu Apvienoto Nāciju sistēmā un darbojas kā autoritatīvs vides jautājumu aizstāvis starptautiskā mērogā. ANO Vides programmas finanšu iniciatīva ir starptautiska partnerība starp ANO Vides programmu un finanšu sektoru. Vairāk nekā 200 institūcijas, tostarp bankas, apdrošinātāji un investori, sadarbojas ar UNEP FI, lai ieviestu sistēmiskas pārmaiņas finansēs, atbalstot ilgtspējīgu pasauli. UNEP FI apvieno vadošās starptautiskās bankas, reģionālos līderus, attīstības bankas un specializētās vides bankas.

Par Baltic International Bank

Baltic International Bank jau 26 gadus darbojās Latvijas finanšu tirgū un ir viena no bankām ar pieredzes bagātākajām individuālās klientu apkalpošanas bankām Latvijā. Banka sniedz klientu individuālajām finanšu vajadzībām piemērotus augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus, kā arī investīciju risinājumus, kas ir balstīti uz ilgtspējīgiem ESG (Environmental. Social. Governance) principiem. Banka sadarbojas ar pasaulē vadošajiem kapitāla pārvaldīšanas uzņēmumiem, kuri specializējas investīcijās energoefektīvos uzņēmumos un atjaunojamās enerģijas ražošanas jomā, vienlaikus sekmējot investoru kapitāla pieaugumu un rūpējoties par apkārtējo vidi. Baltic International Bank korporatīvās vērtības ir ekspertīze, uzticība un pārmantojamība.

 

Baltic International Bank
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums