9. jūnijs - Pasaules akreditācijas diena


foto;Valsts prezidenta kanceleja
Katru gadu 9. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules akreditācijas diena. 2019. gada tēma ir "Akreditācijas pievienotā vērtība piegādes ķēdēs". Piegādes ķēdēm ir aizvien būtiskāka nozīme ikdienas dzīvē, nodrošinot ilgtspējīgus, kvalitatīvus un iesaistītajām pusēm atbilstošus produktus un pakalpojumus.

Mūsdienās piegādes ķēdes kļūst aizvien aktuālākas, tomēr to patieso būtību, jēgu un darbību bieži vien ir sarežģīti izprast. Vienkāršots skaidrojums varētu būt šāds – piegādes ķēdes ir process, kurā iesaistītās puses vienojas par produktu un/vai pakalpojumu prasībām attiecībā uz ilgtspējīgumu, atbilstošām normām un kodeksiem, kā rezultātā tiek ievēroti arī godīgas tirdzniecības priekšnosacījumi. Mums pazīstamākās ir pārtikas produktu piegādes ķēžu drošības prasības un mežu un koksnes produktu piegādes ķēdes.

Akreditācija un ar to saistītie kvalitātes infrastruktūras rīki, piemēram, standartizācija, metroloģija un atbilstības novērtēšana, sniedz pienesumu, kas būtiski paaugstina piegādes ķēdes vērtību, nodrošinot izsekojamību, uzticamību un objektivitāti. Pārtikas piegādes ķēžu katru no posmiem iespējams sertificēt – no lauksaimniecības augu vai gaļas audzēšanai līdz pārstrādei, izplatīšanai un piedāvāšanai patērētājiem (piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības produkti). Var minēt arī mežu apsaimniekošanas un koksnes piegādes sertificēšanu (www.pefc.lv), kur katru koksnes piegādes posmu līdz gatavu mēbeļu vai papīra ražošanai iespējams izsekot un apliecināt.

Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” direktora pienākumu izpildītājs Mārtiņš Ozoliņš saka: “Jau 11 gadus mēs atzīmējam Akreditācijas dienu starptautiskā līmenī un cenšamies vērst sabiedrības un iesaistīto pušu uzmanību atbilstības novērtēšanas atbalstam  tautsaimniecības nodrošināšanā. Šogad tās ir piegādes ķēdes. Mums jāapzinās, ka arī globalizācijas piedāvātās iespējas līdzi nes savas prasības un noteikumus. Standartu un nacionālo vai reģionālo likumdošanas aktu pildīšana vairākās jomās vairs nav konkurētspējas priekšrocība. Jāiesaistās dažādās produktu izplatīšanas shēmās, kur ir papildu prasības - “Zaļā karotīte”, mežu sertifikācija, pārtikas drošība vai godīgas tirdzniecības shēma, svarīga ir sabiedrības uzticība šiem pasākumiem un katra iesaistītā godprātīga attieksme pret savu atbildību. Ja mēs to spējam nodrošināt, tad ieguvēji ir visi.

Pēc Pasaules ekonomikas foruma datiem (avots: World Economic Forum), akreditācijas sistēma un tās iesaiste ekonomiskajos procesos aptver 96% no pasaules IKP. Tas apliecina, cik nozīmīgs ir akreditācijas pienesums ikvienas valsts tautsaimniecībā un ekonomikā. Uzticēšanās pakalpojumiem un produktiem, kurus sniedz Latvijas uzņēmēji eksportējot, importējot vai ieviešot apritē Latvijas tirgū, ar akreditācijas pievienoto vērtību palielinās. Patērētāju pārliecība par izsekojamu, uzraudzītu un atzītu par atbilstošu produktu statusu ikvienā piegādes ķēdes posmā paaugstina arī tautsaimniecības dalībnieku konkurētspēju, kvalitatīvu izejmateriālu izmantošanu, kā arī pienesumu drošā un pārdomātā apkārtējā vidē.”

Uzziņai
Pasaules akreditācijas diena ir globāla iniciatīva, kuru 2008. gadā aizsāka Starptautiskais akreditācijas forums (International Accreditation Forum, IAF) un Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC), lai veicinātu izpratni par akreditācijas nozīmi un informācijas par akreditācijas ieguvumiem un priekšrocībām pieejamību.

Vairāk informāciju angļu valodā varat atrast šeit (video, brošūras, informatīvās lapas): https://ilac.org/news-and-events/world-accreditation-day-2019/

Informācija par valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) ir vienīgā nacionālā akreditācijas institūcija, kas sniedz akreditācijas pakalpojumus. Tā veic testēšanas, kalibrēšanas un medicīnas laboratoriju, inspicēšanas institūciju, produktu, pārvaldības sistēmu un personu sertificēšanas institūciju akreditāciju. LATAK veic arī vides verificētāju akreditāciju atbilstoši EMAS un EU ETS Regulām un laboratoriju izvērtēšanu atbilstoši Labas Laboratorijas prakses principiem. Akreditācija tiek veikta atbilstoši starptautiskiem standartiem, kur prasības ir noteiktas gan akreditācijas institūciju darbībai, gan dažādu veidu atbilstības novērtēšanas institūciju darbībām.

Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  kondicionieri