Ministru kabinets apstiprina Latvijas attīstības sadarbības politikas plānu 2017. gadam


fotoValsts kanceleja
14. martā Ministru kabinets apstiprināja Ārlietu ministrijas sagatavoto Attīstības sadarbības politikas plānu 2017. gadam. Plāns ir izstrādāts, lai veicinātu Latvijas attīstības sadarbības prioritāšu īstenošanu, un nosaka konkrētus pasākumus Latvijas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam praktiskai ieviešanai.

Divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai Ārlietu ministrijas budžetā 2017. gadā ir piešķirts finansējums 463 813 eiro. Šo līdzekļu ietvaros šogad ir plānots turpināt granta projektu konkursu attīstības sadarbības projektu īstenošanai Austrumu partnerības valstu un Centrālāzijas valstu atbalstam, kā arī līdzfinansējuma konkursu pilsoniskās sabiedrības organizāciju projektiem. Paredzēts turpināt arī ilgtermiņa stratēģiskos attīstības sadarbības projektus, ņemot vērā partnervalstu izteiktās vajadzības un Latvijas ekspertīzi, kā arī atbalstīt projektus, kuru īstenošanā ir piesaistīts citu donoru līdzfinansējums. Tāpat tiks īstenotas aktivitātes Ukrainā lauksaimniecības attīstības un pretkorupcijas jomās, kas tiks līdzfinansētas no ASV atbalsta programmas jaunajiem donoriem (Emerging Donors Challenge Programme). Turpināsies Latvijas ekspertīzes nodošana, līdzdarbojoties citu donoru projektos, piemēram, ANO Attīstības programmas Uzbekistānā plānoto aktivitāšu ietvaros. Jau ceturto gadu tiks īstenota apmācību programma ES kaimiņpolitikas valstu, Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstu pārstāvjiem. Plāna ietvaros tiks nodrošināta Ukrainas pārstāvju dalība pavasara skolā “ES semestris Rīgā”, savukārt kopā ar Zviedriju tiks stiprinātas Gruzijas, Moldovas un Ukrainas Augstāko revīzijas iestāžu spējas.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni un atbalstu attīstības sadarbības mērķiem un politikai, kā arī stiprinātu organizāciju spējas īstenot attīstības sadarbības projektus partnervalstu atbalstam un pārstāvētu Latvijas intereses ES forumos, 2017. gadā tiks turpināts tiešfinansējums pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 

Pirmo reizi plāns ietver arī 12 citu publiskās pārvaldes iestāžu īstenotos attīstības sadarbības pasākumus. Svarīgi veicināt šo aktivitāšu sasaisti ar Ārlietu ministrijas plānoto politiku, lai nodrošinātu iekšējo sadarbību un Latvijas attīstības sadarbības plašāku redzamību starptautiskā mērogā. 

Ārlietu ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi