Valsts prezidents: ciešākas attiecības ar Azerbaidžānu dod iespēju paplašināt ekonomisko sadarbību


foto;Valsts prezidenta kanceleja
Latvijas un Azerbaidžānas divpusējās attiecības kļūst ciešākas, kas dod iespējas sākt jaunus ekonomiskās sadarbības projektus, norādīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis, pirmdien 17.jūlijā Rīgas pilī tiekoties ar Azerbaidžānas Republikas prezidentu Ilhamu Alijevu. Valsts prezidents atzina, ka šis gads ir ļoti intensīvs abu valstu divpusējās attiecībās, jo ir notikusi vizīšu apmaiņa un cieša sadarbība dažādos valsts pārvaldes un pašvaldību līmeņos.

“Šodien parakstītā kopējā deklarācija par stratēģiskās partnerības nodibināšanu starp Latviju un Azerbaidžānu, ka arī sadarbības līgumi izglītības, transporta un būvniecības uzraudzības jomā sniegs jaunas iespējas divpusējo attiecību padziļināšanā. Vizītes ietvaros notiekošais Biznesa forums un jūnijā notikusī starpvaldību komisijas sēde ļauj cerēt uz jauniem ekonomiskās sadarbības projektiem un savstarpējās tirdzniecības pieaugumu,” teica Valsts prezidents.

Raimonds Vējonis uzsvēra, ka Latvija ar savu izdevīgo ģeogrāfisko izvietojumu vēlas stiprināt sadarbību ar Azerbaidžānu transporta jomā, īpaši Ziemeļu – Dienvidu transporta koridora ietvaros, kā arī veicināt Latvijas pārtikas produktu eksportu uz Azerbaidžānu. “Redzam potenciālu attīstīt sadarbību izglītības un zinātnes, IT, farmācijas un būvniecības nozarēs. Mēs esam ļoti ieinteresēti regulāras aviosatiksmes izveidošanā starp Latviju un Azerbaidžānu, kas sekmēs biznesa kontaktus un būs labs atbalsts tūrisma nozarei,” teica Valsts prezidents.

Tikšanās laikā tika pārrunāts plašs jautājumu loks, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas jautājumi Azerbaidžānā. “Demokrātijas, cilvēktiesību un likuma varas principu ievērošana ir svarīga jebkuras valsts veiksmīgai attīstībai. Latvijas puse aicināja strādāt pie šiem jautājumiem. Vienlaikus vēlos norādīt, ka tas ir svarīgi arī Eiropas Savienības – Azerbaidžānas attiecību veicināšanai,” uzsvēra Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents atzina, ka Azerbaidžāna ir nozīmīgs ES partneris enerģētikas un transporta jomā un novērtēja Azerbaidžānas lomu Dienvidu gāzes koridora projektā, kas ir būtisks ieguldījums, diversificējot enerģijas piegādes Eiropas Savienībai. Latvija atbalsta drīzu ES-Azerbaidžānas sadarbības līguma noslēgšanu. Savukārt novembrī gaidāmais ES Austrumu partnerības samits būs laba iespēja rast abpusēji izdevīgus tālākas sadarbības virzienus.

 

Kopīgs paziņojums

par Azerbaidžānas Republikas un Latvijas Republikas

stratēģiskās partnerības nodibināšanu

Azerbaidžānas Republika un Latvijas Republika (turpmāk sauktas "Puses"),

atzīstot, cik nozīmīgas ir to lieliskās attiecības, kas balstās uz draudzību, savstarpēju cieņu un uzticību,

atzīmējot 2005. gada 3. oktobrī parakstītā Azerbaidžānas Republikas Valsts prezidenta un Latvijas Republikas Valsts prezidenta kopīgā paziņojuma, 2006. gada 4. oktobrī parakstītā Azerbaidžānas Republikas Valsts prezidenta un Latvijas Republikas Valsts prezidenta kopīgā paziņojuma, 2009. gada 10. augustā parakstītā Azerbaidžānas Republikas Valsts prezidenta un Latvijas Republikas Valsts prezidenta kopīgā paziņojuma un 2011. gada 17. janvārī parakstītā Azerbaidžānas Republikas Valsts prezidenta un Latvijas Republikas Valsts prezidenta kopīgā paziņojuma svarīgumu,

apstiprinot stingru apņemšanos arī turpmāk regulāri uzturēt divpusēju dialogu,

atzīstot iespējas, ko sniedz Eiropas Savienības‑Azerbaidžānas un NATO‑Azerbaidžānas sadarbība,

uzsverot cieņu pret demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma, labas pārvaldības un tirgus ekonomikas principiem,

apstiprinot uzticību Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķiem un principiem un citiem vispārēji atzītiem starptautisko tiesību principiem un normām,

pasvītrojot savstarpēju atbalstu abu valstu suverenitātei, neatkarībai, teritoriālajai vienotībai un robežu neaizskaramībai,

uzsverot nepieciešamību miermīlīgā veidā noregulēt konfliktus Dienvidkaukāza reģionā,

uzsverot, cik svarīgi ir sniegt ieguldījumu iedarbīgu risinājumu izstrādē, lai reaģētu uz starptautiskā miera un drošības apdraudējumiem,

vadoties no vēlmes nostiprināt savu ilgstošo sadarbību un izvērst divpusējās attiecības kvalitatīvi jaunā līmenī, un nodibināt abpusēji izdevīgu stratēģisku partnerību,

ir vienojušās par turpmāko:

POLITISKAIS DIALOGS

 1. Puses rosina uzsākt regulāru stratēģisko dialogu, ko kā līdzpriekšsēdētāji vada deleģēti ārlietu ministru vietnieki un kas notiek katru gadu pēc kārtas Azerbaidžānā un Latvijā, lai apspriestu divpusējās attiecības un globālus un reģionālus jautājumus, kas interesē abas Puses, nepieciešamības gadījumā piedaloties citiem Pušu pārstāvjiem.

 2. Puses nolemj stiprināt sadarbību ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, tostarp ar tās specializētajām aģentūrām un iestādēm, EDSO, Eiropas Padomi, kā arī jautājumos, kas saistīti ar ES, NATO.

 3. Puses apstiprina apņēmību intensīvāk sadarboties Eiropas Kaimiņattiecību politikā un Austrumu partnerībā.

 4. Puses vienojas turpināt regulāro augsta līmeņa politisko dialogu un apmaiņu parlamentārā līmenī un paplašināt starpvaldību sadarbību.

 5. Puses pauž gatavību turpināt sadarbību demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma un labas pārvaldības jomās.

 6. Puses vienojas atbalstīt Eiropas Savienības un EDSO ierosinājumus, lai sekmētu visu ieilgušo konfliktu miermīlīgu noregulējumu, mazinātu saspīlējumu un paplašinātu uzticību veicinošos pasākumus.

 7. Puses uzsver Kalnu Karabahas konflikta miermīlīga noregulējuma nozīmi atbilstoši starptautisko tiesību principiem un normām, attiecīgajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padomes rezolūcijām, pamatojoties uz Azerbaidžānas Republikas suverenitāti, teritoriālo integritāti un starptautiski atzīto robežu neaizskaramību.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ, ENERĢĒTIKA UN INVESTĪCIJAS

 1. Puses pauž apņemšanos veicināt ekonomiskos sakarus, dažādot sadarbību investīciju jomā, atbalstīt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un paplašināt preču un pakalpojumu piekļuvi tirgum saskaņā ar Eiropas Savienības acquis.

 2. Puses nolemj radīt jaunas iespējas, lai attīstītu tirdzniecības apmaiņu un investīcijas, kā arī veikt priekšizpēti citās prioritārās nozarēs.

 3. Puses nolemj veidot labvēlīgāku vidi savstarpēju investīciju palielināšanai un garantēt to aizsardzību, kā paredz Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību, kas parakstīts 2005. gada 3. oktobrī.

 4. Puses uzsver Azerbaidžānas lomu Dienvidu gāzes koridorā un Azerbaidžānas ieguldījumu Eiropas Savienības energoresursu piegādes avotu dažādošanā.

 5. Puses uzsver, cik svarīgi ir sadarboties informācijas tehnoloģiju un komunikāciju, mazo un vidējo uzņēmumu, civilās mašīnbūves, lauksaimniecības, transporta un loģistikas, banku, finanšu, būvniecības, tūrisma un attīstības sadarbības nozarēs.

 6. Puses rosina abu valstu pilsētu un reģionu sakarus un sadarbības projektus, lai veicinātu tirdzniecību, ekonomisko sadarbību un tūrismu, kā arī dalītos pieredzē savstarpēju interešu jomās.

 7. Puses sekmē Azerbaidžānas un Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu, tautsaimniecības, tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī abu valstu uzņēmēju organizāciju sadarbību.

SADARBĪBA DROŠĪBAS JOMĀ

 1. Puses pauž gatavību uzturēt regulāras konsultācijas drošības jautājumos.

 2. Puses vienojas stiprināt sadarbību cīņā pret terorismu, vardarbīgu ekstrēmismu, bruņotu separātismu, starptautisko organizēto noziedzību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, narkotisko vielu nelegālu ražošanu, tirdzniecību un kontrabandu, ieroču nelikumīgu tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību, nelegālo migrāciju, viltošanu un citiem starptautiskās drošības apdraudējumiem, pamatojoties uz attiecīgajiem starptautiskajiem instrumentiem.

 3. Puses pauž vēlmi turpmāk veicināt starptautisko mieru un drošību, tostarp piedalīties NATO un Eiropas Savienības vadītajās operācijās, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas miera uzturēšanas misijās.

DAUDZPUSĒJA UN STARPTAUTISKA SADARBĪBA

 1. Puses uzsver ANO, EDSO un Eiropas Padomes lomu, lai saglabātu mieru un drošību, ievērotu cilvēktiesības un demokrātiju, veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību.

 2. Puses pauž bažas par klimata pārmaiņām un vēlreiz apstiprina savu apņemšanos apvienot starptautiskās sabiedrības centienus novērst un apkarot klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi.

SADARBĪBA IZGLĪTĪBAS, ZINĀTNES UN KULTŪRAS JOMĀ

 1. Puses vienojas attīstīt sadarbību izglītības, kultūras, kultūras mantojuma, zinātnes un tehnoloģiju jomās.

 2. Puses izrāda interesi dalīties ar attiecīgo kultūras, izglītības un profesionālo pieredzi un informāciju, kas veicina demokrātiskas vērtības un savstarpēju sapratni.

 3. Puses paredz veicināt augstāko izglītību un zinātniskos pētījumus, jo īpaši studentu, jaunatnes un sporta apmaiņas programmās.

 4. Puses uzsver sadarbības nozīmi veselības, nodarbinātības un sociālo jautājumu jomās.

 5. Puses paredz stiprināt saziņu starp pilsoņiem, jo īpaši jauniešiem, un viņu apvienībām kultūras, izglītības, zinātnes, plašsaziņas līdzekļu, veselības, sociālās aprūpes, jaunatnes un sporta jomās.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Kopīgais paziņojums nav vērsts pret kādu citu valsti vai valstu grupu un neskar Pušu tiesības un saistības divpusējos un daudzpusējos līgumos, kuru dalībnieces tās ir.

 


 

Valsts prezidenta kanceleja
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Mēbeļu izgatavošana