ES Vides ministru padomē diskutēs par klimata politiku un Rīcības plānu dabai, cilvēkiem un ekonomikai

2017. gada 19. jūnijā Luksemburgā notiks kārtējā Eiropas Savienības (ES) Vides ministru padomes (Vides padomes) sanāksme. Diskusiju laikā plānots apspriest priekšlikumus emisiju samazināšanai no sektoriem, kas nav iekļauti ES Emisiju tirdzniecības sistēmā (ne-ETS sektori) un apstiprināt dalībvalstu viedokli par ES Rīcības plānu dabai, cilvēkiem un ekonomikai (Rīcības plāns). Latvijas delegāciju vadīs un Latvijas intereses aizstāvēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts. Delegācijas sastāvā Vides padomē piedalīsies arī VARAM valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.

Sagaidāmas plašas diskusijas saistībā ar progresa ziņojumu par leģislatīvo aktu1 projektiem attiecībā uz emisiju samazināšanu ne-ETS sektoros. Diskusijas notiks par Saistību pārdales regulas priekšlikumu, kurā dalībvalstīm paredz saistošus mērķus emisiju samazināšanai, kā arī par priekšlikumu regulai par zemes izmantošanas jautājumu un mežsaimniecības sasaisti ar klimata politiku periodam pēc 2020. gada.

Latvija uzsvērs, ka prasībām jābūt caurskatāmām, solidārām un taisnīgām, ņemot vērā ES dalībvalstu dažādos nacionālos apstākļus un vajadzības.

Tāpat sanāksmes laikā plānots apstiprināt dalībvalstu viedokli (secinājumus) par ES Rīcības plānu2, kas paredzēts Dzīvotņu direktīvas un Putnu direktīvas3 praktiskās īstenošanas uzlabošanai, kā arī ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas4 mērķu sasniegšanai.

Dalībvalstu pārstāvji arī pārrunās turpmāko rīcību saistībā ar Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām, tostarp reaģējot uz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta 1.jūnija paziņojumu par lēmumu uzsākt izstāšanās procedūru no Parīzes nolīguma klimata pārmaiņu ierobežošanai.

 

1 Leģislatīvie tiesību akti ir tiesību akti, kas pieņemti parastā vai īpašā likumdošanas procedūrā, pamatojoties uz ES pamatlīgumu normām

2 plašāka informācija par ES Rīcības plānu pieejama šeit: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm

3 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva), OV L 206, 22.7.1992., 7.  lpp., un 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību (Putnu direktīva), OV L 20, 26.01.2010., 7. lpp.

4 Komisijas paziņojums “Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls — ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadamˮ, (COM(2011)244)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi