Noskaidroti jauno m?zikas grupu konkursa "Hadrons 2019" fin?listi

Noskaidrotas sešas jaun?s studentu m?zikas grupas, kuras 25. apr?l? plkst. 17.00 uzst?sies LU Jauno m?zikas grupu konkursa "Hadrons 2019" fin?l?, demonstr?jot savu radošumu un muzikalit?ti. Konkursa fin?lam izvirz?tas apvien?bas: "Tornhill", "Grupa J?nis", "Purple negative", "Nostra", "Idioti. Trupa." un "Kapteinis Reinis".

Šogad konkursa fin?l? tiks p?rst?v?tas Latvijas Universit?tes Soci?lo zin?t?u fakult?te, ??mijas fakult?te, Pedago?ijas, psiholo?ijas un m?kslas fakult?te, Datorzin?t?u fakult?te, ?eogr?fijas un zemes zin?t?u fakult?te, V?stures un filozofijas fakult?te. Grupu sast?vu papildin?s ar? jaunieši no cit?m augstskol?m, k? ar? bijušie studenti.

Konkursa fin?la koncert? ieeja ir bez maksas, bet tikai ar iepriekš?ju pieteikšanos http://ej.uz/hadrons19. Konkursa fin?ls 25. apr?l? norisin?sies Latvijas Radio 1. studij?, Doma laukum? 8, s?kums plkst. 17.00, t? norisei var?s sekot l?dzi ar? radio un interneta tiešraid?s.

Klaus?t?jiem ir iesp?ja noteikt savu favor?tu interneta balsojum? www.hadrons.lv, l?dz 24. apr??a plkst. 23.59, nosakot, kura no jauno m?zi?u apvien?b?m sa?ems skat?t?ju simp?tiju balvu. Bet konkursa galvenos uzvar?t?jus noteiks ž?rija 25. apr??a vakar?, p?c tam, kad visas fin?l? nok?uvuš?s grupas b?s sniegušas savus dz?v? izpild?juma priekšnesumus. Jaun?s grupas šaj? vakar? v?rt?s r?d?ta ž?rija – m?zikas žurn?listi, m?zikas jomas p?rst?vji, Radio NABA un LU Studentu padomes p?rst?vji. Koncerta aktualit?t?m var sekot l?dzi Facebook.com vietn?.

Konkursam var?ja pieteikties ikviena jauna m?zi?u grupa, individu?lie izpild?t?ji vai projekti, kuri nav v?l izdevuši albumus ofici?l?s m?zikas izdevniec?b?s, un kuru sast?v? ir vismaz viens Latvijas Universit?tes students. No ies?t?tajiem pieteikumiem tika atlas?ti seši lab?kie, kuri piedal?sies fin?la koncert?. Konkursa "Hadrons'19" uzvar?t?ji balv? ieg?s ieraksta laiku ska?u ierakstu studij?, atbalstu radio NABA ?ter?, k? ar? iesp?ju uzst?ties Starptautiskaj? m?zikas un m?kslas festiv?l? "Laba Daba", m?zikas festiv?l? "Bildes" un LU Jauno studentu sv?tkos "Aristotelis".

Konkurss notiek jau četrpadsmito gadu un kopum? taj? piedal?juš?s vair?k nek? 350 grupas. Iepriekš?jo gadu uzvar?t?jas – “Cellar Cat”, "The Creek", "MMMM", "Chomsky Chess Club", "N?", "DJ Krankenwagen", "Nepilngad?g? Anna", "Starmetis", "Das Sonntags Legion", "The Movies" (v?l?k "Tribes of the city"), "?nu kaleidoskops" – p?c tam izdevušas ar? albumus un k?uvušas paz?stamas k? Latvij?, t? ?rpus t?s.

Konkursu organiz? Latvijas Radio 6 – LU Radio NABA sadarb?b? ar Latvijas Universit?tes Studentu padomi. Konkursa norisi finansi?li atbalsta - R?gas dome, bet projekta lieldraugi jau vair?kus gadus ir ierakstu studija "SKAN" un Latvijas Radio.

 

Radio NABA
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Arhīvs

septembris 2020
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
282930    

Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums